KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA STASZICA
W TARNOWSKICH GÓRACH:

06 2030 0045 1110 0000 0387 6020
Bank BGŻ Tarnowskie Góry
 Uprzejmie informujemy, że uroczystość 10 - lecia Stowarzyszenia odbędzie się 6 października 2017 roku (piątek) w Tarnogórskim Centrum Kultury o godzinie 17.30. Na uroczystość tę wszystkich serdecznie zapraszamy. Program zostanie opublikowany we wrześniu.


Stan konta bankowego naszego Stowarzyszenia na 31 lipca 2017 roku wyniósł

52 000 złotych

Wpłaty z tytułu odpisu 1% od podatku to 12 000 złotych. Na pokrycie kosztów wymiany schodów w Liceum brakuje około 48 000 złotych.


Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia

KRS 0000393017


Z pamięcią o szkole...


Upłynął pierwszy rok działalności Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku LO im. S. Staszica.
Zaczęło się na pomaturalnym zjeździe klasy IVa, która ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w 1977 roku. Absolwenci uznali, że warto dla swojej szkoły coś zrobić. Był to pierwszy impuls do powołania Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Zostało ono zarejestrowane 7 listopada 2007 roku. Powstało z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu. Przedstawicielem stowarzyszenia została profesor Alfreda Garczarek - Bendkowska, która w latach 1972-1990 uczyła w Staszicu historii.

Stowarzyszenie za cel swój obrało przywrócenie pierwotnego kształtu reprezentacyjnemu budynkowi szkoły, przez dziesięciolecia eksploatowanemu bez uwzględniania jego architektonicznej i historycznej wartości. Członkowie stowarzyszenia gromadzą składki z przeznaczeniem na renowację i odtworzenie detali architektonicznych, kasetonowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, eklektycznej klatki schodowej i balustrad schodów. W zamierzeniu założycieli stowarzyszenia pozyskane środki mają zostać zaangażowane w uzgodnieniu z planami remontowymi Powiatu Tarnogórskiego i ewentualnymi pozyskanymi środkami zewnętrznymi. W swoich założeniach stowarzyszenie odwołało się więc do projektu założycieli szkoły, która zaistniała w wyniku połączenia finansowego i organizacyjnego wysiłku podmiotów publicznych i społecznych.

Do wybudowania i utworzenia w latach 1871-1874 pierwszej na terenie rejencji placówki szkolnictwa średniego przyczyniły się bowiem donacje samorządu miasta, organizacji zawodowych i ponad stu osób prywatnych, w tym m.in. hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka czy radcy Grundmanna. Plan architektoniczny budynku opracował budowniczy Donnesmarcków, Hertzog, który wcześniej wystawił podobny budynek gimnazjum w Świdnicy. Projekt przewidywał powstanie trzypiętrowej budowli z surowej cegły, w greckich formach, z bogato zastosowanymi ornamentami z terakoty w kolorze czerwonym, z pilastrami i gzymsami z żółtego materiału okładzinowego. Poza służbowymi mieszkaniami dyrektora i woźnego budynek szkolny obejmował: 8 klas, pokój konferencyjny, aulę, klasę śpiewu, salę do rysunków, pokój zbiorów przyrodniczo-historycznych, salę fizyczną, gabinet chemiczny i laboratorium w piwnicy, bibliotekę i sekretariat. Szkoła w trakcie stu trzydziestu lat funkcjonowania, mimo zmieniającej się przynależności państwowej i systemów ustrojowych, konsekwentnie służyła rozwojowi regionu, kształcąc jego elity przynależące do wielokulturowej społeczności. Wśród absolwentów szkoły wymienić należy liczne postacie zasłużone dla kultury i nauki m.in. profesorów - językoznawcę Jana Miodka, iberystę i pisarza Floriana Śmieję, artystę malarza Wernera Lubosa, chirurga Józefa Dzielickiego, polonistę Marka Piechotę, prawnika ks. Remigiusza Sobańskiego, założyciela Ruchu "Światło - Życie" bł. ks. Franciszka Blachnickiego, literatów - Piotra Guzego, Bolesława Lubosza, Christiana Skrzyposzka, Donata Kirscha.

Obecnie w budynku głównym szkoły na 4 kondygnacjach znajdują się 23 sale lekcyjne, sekretariat, pokój nauczycielski, aula, gabinety higienistki i psychologa szkolnego, siłownia, szatnie. Odrębny budynek stanowi sala gimnastyczna. Z funduszy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w roku 2006 wymieniono dach sali gimnastycznej, w roku 2007 dokonano osuszenia i izolacji fundamentów budynku głównego i sali gimnastycznej. W trakcie wakacji 2008 roku wymieniono w budynku instalację elektryczną, odrestaurowano konstrukcję żeliwną klatki schodowej i balustrady na schodach oraz położono tynki i pomalowano korytarze, klatkę schodową i aulę szkoły. Z funduszy stowarzyszenia odrestaurowano dębowe pochwyty przy balustradach, oryginalny historyczny dzwonek przy wejściu do szkoły, odtworzono w pierwotnym kształcie wielkie drzwi do szkolnej auli oraz zachowaną parę drzwi z pierwotnego wystroju szkoły.

Sylwia Koj


LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO P.N. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W TARNOWSKICH GÓRACH Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO 1 (adres dla doręczeń to adres przedstawiciela stowarzyszenia)

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia zwykłego o w/w nazwie obecni na zebraniu w dniu 23 października 2007 r. świadomi odpowiedzialności prawnej oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.)

Alfreda Garczarek - Bendkowska
Danuta Golis
Gabriela Hora
Mariola Szymura
Andrzej Pilot
Wiesław Morys
Krzysztof Mazik
Kazimierz Sporoń
Sławomir Wilk
Krystyna Kosmala
Marek Stawiński


 

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy
Budynku Liceum Ogólnokształcącego Imienia Stanisława Staszica
w Tarnowskich Górach
ul. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry
realizacja strony www:
Portal Powiatu Tarnogórskiego